De Nederlandsche Bank besluit om de UFR aan te passen

woensdag 15 juli 2015
Thema's:  Nieuwsblog

De vaste rekenrente van 4,2% voor verplichtingen die meer dan twintig jaar in de toekomst liggen wordt een variabele rekenrente die nu al daalt tot 3,2%.

De effecten zijn tweeërlei: de dekkingsgraad daalt, onmiddellijk met enige procentpunten maar over vijf jaar met 10 tot 15 procentpunten en de premie moet omhoog, naar verwachting met 5%. Om de impact hiervan te begrijpen is het misschien verstandig even naar de getallen te kijken: de reserves van de pensioenfondsen worden met ongeveer € 150 miljard verminderd of anders gezegd pensioenfondsen moeten € 150 miljard méér in kas hebben alvorens ze kunnen gaan indexeren. En de jaarlijkse premie gaat met € 1,5 miljard omhoog!

De KNVG is verontwaardigd over deze nieuwe aantasting van de indexatierechten voor gepensioneerden maar ook voor actieve deelnemers. Na de nieuwe, veel strengere eisen die aan het eigen vermogen van pensioenfondsen worden gesteld alvorens ze mogen overgaan tot indexatie is dit opnieuw een ernstige verzwaring van de voorwaarden voor indexatie.

Martin van Rooijen, voorzitter van de KNVG spreekt van een eisenpakket waarvan de rationaliteit ver te zoeken is. “Niemand wordt hier beter van, geen enkel doel is hiermee gediend. Indexatie zal nog langer op zich laten wachten, door de hogere pensioenpremies zullen netto inkomens achteruitgaan, de belastinginkomsten zullen dalen. De afspraken die zojuist gemaakt zijn over de salarisverhogingen van ambtenaren kunnen weer op de schop, want het deel van de loonruimte dat is ontstaan door premie-aanpassing wordt weer vrolijk opgesoupeerd door deze maatregel.”

De KNVG vraagt zich vertwijfeld af hoe lang het nog duurt alvorens het inzicht doorbreekt dat we de kip met de gouden eieren aan het slachten zijn. Pensioenfondsen zijn ervoor om pensioenuitkeringen te doen en ingelegde premies zodanig te beheren dat de toegezegde uitkering kan worden waargemaakt. Pensioenfondsen zijn er niet voor om onvoorstelbaar grote vermogens op te potten omdat er risico’s zijn. Verzekeringsmaatschappijen mogen wel de hogere vaste UFR toepassen, terwijl die aan veel strengere eisen moeten voldoen en zelfs niet mogen korten op de uitkeringen. Onbegrijpelijk. Niet uit te leggen aan gepensioneerden. Maar vooral ook niet uit te leggen aan de actieve deelnemers. Hun pensioenleeftijd werd verhoogd. Hun opbouw werd verlaagd. Nu wordt hun premie verhoogd en de indexatie die noodzakelijk is om straks een redelijk pensioen op basis van het middelloon te realiseren wordt onmogelijk gemaakt. Wie wordt er eigenlijk beter van de opbloei van de Nederlandse economie? 
Reageer op dit item