Info

vrijdag 22 juni 2018

Hier vindt u een gelinkte lijst van documenten met een permanent karakter. (Als u een van deze documenten wilt delen klik dan op delen recht in beeld.)

 1. Vragen en Opmerkingen over Hoofdlijnennota “Herziening Financieel Toetsingskader Pensioenen” van 30 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer: naar pdf document
 2. Commentaar debat pensioenen 5 juli 2012 in de 2e Kamer:  naar Word document
 3. Brief d.d. 21 augustus 2012 aan de SER. Deze brief betreft opmerkingen over de adviesaanvraag van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Sociaal Economische Raad betreffende het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen; naar pdf document
 4. Reactie van de SER op concept nota van wijziging op het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen; naar pdf document
 5. Nieuwsbrief 1. KNVG opgericht. Politieke acties. Visie op samenwerking; naar pdf document
 6. Taakopdracht Commissie Rekenrente. Voorstel voor een onafhankelijke deskundige commissie om een advies uit te brengen over een discontovoet die beter functioneert bij het bepalen van de dekkingsgraad van een pensioenfonds; naar pdf document
 7. Speech van Martin van Rooijen bij de opening van de eerste Algemene Vergadering op 4 september in Maarssen; naar pdf document
 8. Presentatie van Dick Sluimers, voorzitter van de Raad van Bestuur van APG Groep N.V. tijdens de ledenvergadering van 4 september 2012 in Maarssen; naar pdf document
 9. Prof. Dr. Bernard van Praag heeft op persoonlijke titel een opiniestuk geschreven in het FD van 8 september 2012. Het artikel betreft een visie op de te hanteren rekenrente voor het bepalen van de dekkingsgraad van een pensioenfonds. naar pdf document
 10. Op 10 september 2012 heeft het Actuarieel Genootschap een nieuwe progonosetafel gepubliceerd voor de levensverwachting tot het jaar 2062. Opnieuw is de levensverwachting toegenomen, vooral op langere termijn. Mannen en vrouwen naderen elkaar steeds meer als het gaat om de levensverwachting. De impact van deze nieuwe prognosetafel op de dekkingsgraad van pensioenfondsen is maximaal 1 procentpunt. Mercer heeft een samenvatting gepubliceerd. naar pdf document
 11. Op 15 september 2012 heeft Martin van Rooijen in een artikel in het Financieel Dagblad uitgelegd wat de KNVG wil met een Commissie Rekenrente. naar artikel pdf document
 12. Nieuwsbrief 2. Oprichtingsvergadering gepland, terugblik op de activiteiten, draconische kortingen aangekondigd, VNO wil pensioenfondsen opzadelen met hypotheken, adviesaanvraag governance bij de SER, optreden Martin van Rooijen bij Pensioenforum. naar pdf document
 13. Negen aanbevelingen voor het nieuwe regeringsprogramma. De KNVG heeft haar standpunten over wat er moet gebeuren met het pensioenstelsel, en vooral ook wat er niet moet gebeuren, vastgelegd in negen samenvattende punten. naar pdf document
 14. Brief van Minister SZW aan de Tweede Kamer van 24 september 2012 over aanpassingen in de regelingen rond het aanvullend pensioen, ook wel genoemd het septemberpakket. naar pdf document
 15. De Minister van SZW heeft een beslissing genomen over de aanpassing van een aantal regelingen rond het aanvullend pensioen. Dit wordt ook het septemberpakket genoemd. Vooral de beslissing over de aanpassing van de rekenrente is van groot belang. De KNVG is niet helemaal tevreden over deze beslissing en heeft hierover op 26 september een bericht gestuurd naar de leden van de Commissie SZW van de Tweede Kamer. Wij blijven vragen om een Commissie van Wijze Mensen, die een bindend advies uitbrengt over aanpassing van de rente. De brief van de Minister is terug te vinden onder nummer 14. Het bericht aan de Kamer staat hier. naar pdf document
 16. Brief van de KNVG aan Minister SZW inzake SER advies van 26 september 2012. Het SER advies over governance bij pensioenfondsen gaat volledig voorbij aan de belangen van gepensioneerden en de inspraak die zij willen hebben bij zaken die hun raken. De KNVG reageert op het advies. naar pdf document
 17. Nieuwsbrief 3. De verkiezingen zijn achter de rug. Aanpassing van de levensverwachting na een nieuwe prognosetafel van het Actuarieel Genootschap, publicaties in de pers.naar pdf document
 18. Artikel van Simon van der Schoot, voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen op de website van de NBP. Dit artikel gaat over de enorme impact van de koopkrachtdaling, vooral voor gepensioneerde ambtenaren, als gevolg van twee verschijnselen. Ten eerste wordt systematisch een aantal belasting- en prijseffecten buiten het officiële inflatiecijfer gehouden en ten tweede loopt het overheidspersoneel al 10% achter als gevolg van het bevriezen van salarissen. Naar het docx document
 19. Nieuwsbrief 4. Staatssecretaris De Krom neemt beslissing over aanpassing rekenrente. SER advies over governance pensioenfondsen slaat de plank mis. Bernard van Praag in het FD. Naar het pdf document
 20. Brief Minister SZW inzake septemberpakket. Wijzigingen rekenrente en andere aanpassingen aan voorwaarden pensioenen. Naar het pdf  document
 21. Hoe fabels over de rekenrente het pensioendebat doen ontsporen. Artikel van Bernhard van Praag, gepubliceerd op 15 september 2012 op www.mejudice.nl. Naar het pdf document.
 22. Het Regeerakkoord van VVD en PvdA heet “Bruggen slaan”. Het is in recordtijd tot stand gekomen en heeft in een nog grotere recordtijd de aanvankelijk welwillende ondersteuning verloren. De koopkrachteffecten zijn vooral voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen boven anderhalf modaal desastreus. Naar het pdf document
 23. Nieuwsbrief 5. Het belastingplan van de Commissie Van Dijkhuizen is bekend geworden.Het stemt niet tot vrolijkheid voor gepensioneerden. Daarnaast heeft de Minister van SZW in een septemberpakket maatregelen aangekondigd voor 2013 om de systematiek van de berekening van dekkingsgraden te verbeteren. Nog steeds zullen pensioenfondsen moeten korten op de nominale rechten. In beide gevallen, zowel voor de belastingplannen als voor het septemberpakket heeft KNVG zijn opvattingen neergelegd in een brief, respectievelijk aan de formateurs en aan de minister. Voorts uitleg over het zogenoemde AOW-gat voor vutters, die getroffen worden door verhoging van de pensioenleeftijd. Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier
 24. Model van een brief die gepensioneerden met een ABP pensioen kunnen versturen nadat ze een kortingsbrief hebben ontvangen. Voor dit model klik hier
 25. Model van een brief die gepensioneerden naar hun eigen pensioenfonds kunnen sturen nadat ze een kortingsbrief hebben ontvangen. Voor dit model klik hier
 26. Voor Nieuwsbrief 6 klik hier
 27. Voor het complete regeerakkoord van het kabinet Rutte II klik hier
 28. Voor een artikel van Prof. Dr. B. van Praag in “De Actuaris”, tijdschrift van het Actuarieel Genootschap, getiteld “Pleidooi voor een hogere rekenrente”  klik hier
 29. Voor de Wet van 23 april 2012 tot wijziging van de Pensioenwet (Wet Koser Kaya Blok) klik hier
 30. Voor de brief van Staatssecretaris Jetta Klijnsma van 4 november 2012 aan de Tweede kamer over de prioriteiten van het pensioenbeleid klik hier
 31. Voor de speech van Martin van Rooijen bij de tweede vergadering van de KNVG op 15 november 2012 klik hier
 32. Voor Nieuwsbrief 7 klik hier
 33. Voor de Brief van de KNVG naar aanleiding van de begrotingsbehandeling aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van december 2012 klik hier
 34. Voor het artikel van Prof. Dr. B. van Praag in het FD van september 2012 “Het debat over de rekenrente wordt door jonge politici demagogisch gevoerd” klik hier
 35. Voor Nieuwsbrief 8 klik hier
 36. Voor de brief aan Staatssecretaris Klijnsma waarin de KNVG pleit om per 1 januari de Wet Koser Kaya Blok in werking te laten treden klik hier
 37. Voor Nieuwsbrief 9 klik hier
 38. Voor de presentatie van Prof. Dr. Olaf Sleijpen (Directeur DNB), gehouden bij de derde Algemene Vergadering op 18 januari 2013 klik hier (let op PowerPoint)
 39. Voor een kort verslag van de studiebijeenkomst over het reële stelsel in december 2012 klik hier
 40. Voor  Flash Interim Nieuwsbrief van januari 2012 klik hier
 41. Voor de brief van de KNVG aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over governance van pensioenfondsen van januari 2013 klik hier
 42. Voor de Brief van de KNVG aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Algemeen Overleg van de Commissie met de Staatssecretaris op 6 februari 2013 klik hier
 43. Voor de brief van de KNVG aan Staatssecretaris Klijnsma over uitbreiding van de opdracht van de UFR Commissie klik hier


 
Reageer op dit item