KNVG-voorzitter Joep Schouten: ‘Eerste kwartaal geeft me goed gevoel’

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

Voorzitter Joep Schouten van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden sloot zijn eerste kwartaal als KNVG-voorzitter op de laatste dag van maart af met een heel goed gevoel. De vele inspanningen van veel verschillende KNVG-vertegenwoordigers in het eerste kwartaal van 2017 kwamen in de laatste week van maart op een mooie manier bij elkaar.

‘We hadden een plezierig gesprek met SER-voorzitter mevrouw Mariette Hamer, overleg met de commissie Toekomst Pensioenen in de SER, een overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de jongerenorganisaties en ook nog een zeer geanimeerde bestuursvergadering, waarin we weer lijnen voor de toekomst hebben uitgezet‘ vat Schouten zijn drukke week samen.

Ouderen nauwer bij SER betrekken

SER-voorzitter mevrouw Hamer bedankte de KNVG-voorzitter in een persoonlijk gesprek voor de positieve aandacht voor het werk van de Sociaal-Economische Raad in zijn artikel in het dagblad Trouw van 28 februari. In dat artikel pleitte Schouten voor een directe vertegenwoordiging van de ouderenorganisaties in de SER, het belangrijke Sociaal-Economische adviesorgaan van de regering, dan wel in een aantal belangrijke commissies.

Hamer wees Schouten erop, dat het werk van de SER veel breder is dan alleen de ouderenbelangen en dat een permanente zetel in de SER misschien wat ver strekt, maar ze gaf aan de ouderenorganisaties wel nauwer bij het pensioendossier te willen betrekken. Ook alle politieke leiders kregen kort voor de verkiezingen en de formatie het pleidooi van Schouten en het advies de ouderen nauwer bij belangrijke beslissingen te betrekken om te voorkomen, dat deze niet op voldoende draagvlak kunnen rekenen.

Gezamenlijke toetsingscriteria ouderenorganisaties

Het gesprek met de commissie Toekomst Pensioenstelsel van de SER liet eveneens een goed gevoel achter. De commissie heeft niet alleen kennisgenomen van de toetsingscriteria, die de gezamenlijke ouderenorganisaties hebben opgesteld voor de beoordeling van het advies, dat de commissie binnenkort zal publiceren; de toetsingscriteria zullen ook als bijlage bij dat advies worden opgenomen. De criteria staan ook al op de site van de KNVG. ‘Zowel de samenwerking met de andere ouderenorganisaties op dit punt als de positieve reactie van de SER-commissie onderstrepen het nut van onze inspanningen’, constateert Schouten.

Platform Jong Oud bij Klijnsma

Bij het overleg met staatssecretaris Klijnsma waren niet alleen de ouderenorganisaties, maar ook de jongerenorganisaties aanwezig. De jongeren- en ouderenorganisaties werken al sinds december samen in een platform over pensioenzaken. Uitgangspunt daarbij is dat een nieuw pensioenstelsel in ieder geval voor alle deelnemers, jong en oud, een goed pensioen moet opleveren.

Het platform vervaardigde al een gedeelde set van uitgangspunten en waarden voor een nieuw pensioenstelsel. De jongerenorganisaties zullen de komende tijd deze uitgangspunten voorleggen aan hun eigen achterbannen. In een volgend overleg met staatssecretaris Klijnsma in april zal besproken worden hoe deze resultaten verder gecommuniceerd zullen worden. Schouten: ‘Het belang van deze constructieve dialoog is dat jongeren niet onnodig tegenover elkaar, maar naast elkaar staan in het pensioendebat’.

Drukke periode voor de boeg

De deelsuccessen uit het eerste kwartaal maken ook duidelijk, dat er voor de vele actieve KNVG-vertegenwoordigers nog heel wat te doen staat. Het bestuur heeft eind maart nog eens goed gekeken naar haar interne en externe communicatiebeleid. ‘Goede voorlichtingsstroom naar de achterban én naar buiten is nodig om onze belangen succesvol te kunnen blijven behartigen’, benadrukt Schouten. ‘In mei zal het bestuur op een Heidag de strategie voor de komende jaren bespreken. Met een nieuw kabinet en een nieuw SER-advies voor de deur breekt voor de KNVG ook weer een hele drukke periode aan. Het pensioendossier loopt al een poosje en zal ons ook nog wel een aantal jaren bezighouden. We mogen als KNVG dan ook geen moment verslappen.’

Actieve commissies

Het bestuur van de KNVG ziet zich gesteld voor een grote verscheidenheid aan relevante onderwerpen. Gelukkig zijn er meerdere deskundige en actieve commissies aan het werk om het bestuur te ondersteunen. De meeste commissies zijn inmiddels een samenwerking aangegaan met de NVOG en andere ouderenorganisaties.

De Pensioencommissie, waarin KNVG-lid Gidy Koopmans duovoorzitter is, bestudeert en adviseert over alle pensioenvraagstukken en bereidt ook nota’s voor zoals de onlangs gepubliceerde toetsingscriteria en de brieven aan politiek. De commissie kijkt niet alleen naar de ontwikkelingen in Nederland, maar volgt ook de pensioenpolitiek in de EU.

De commissie Koopkracht, eveneens samen met de NVOG, houdt zich bezig met de koopkrachtontwikkelingen en kijkt met die bril naar de economische ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven van gepensioneerden.

De commissie Zorg en Wonen behandelt de voor ouderen relevante onderwerpen op die specifieke terreinen.

De KNVG kent een eigen Communicatie-commissie, die de interne en externe communicatie voor de KNVG coördineert onder leiding van bestuurslid Ferd Claassen.

Alle commissies zijn betrekkelijk apart georganiseerd, maar ze hebben ook veel onderlinge relaties die door het KNVG-bestuur worden gemanaged. 
Reageer op dit item