Min. SZ&W beslist over rekenrente

maandag 24 september 2012
Thema's:  Nieuwsblog

De Minister van SZW heeft op 24 september 2012 in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt welke aanpassingen aan het financiële  toetsingskader hij voorstelt, als gevolg van de  dreigende massale kortingen op pensioenrechten. In de brief met als onderwerp: “septemberpakket pensioenen” stelt de Minister voor om de rekenrente over de termijn van 20 tot 60 jaar aan te passen en te baseren op de Ultimate Forward Rate die ook bij verzekeringsmaatschappijen wordt toegepast. De Minister doet daarnaast nog een aantal andere voorstellen, zoals het opnieuw toestaan van het achterwege laten van een premieverhoging. Het is duidelijk dat de Minister met deze maatregelen poogt de gevolgen van mogelijke ingrijpende kortingen en premieverhogingen te verzachten. Blijkens de bijgeleverde berekeningen is deze verzachting ook gelukt. Er wordt door minder pensioenfondsen gekort en deze kortingen vallen gemiddeld genomen ook lager uit.

Toch is de KNVG niet helemaal tevreden. De rente voor een looptijd tot 20 jaar wordt ongemoeid gelaten. Daarmee blijft een risicovrije rente toegepast worden voor een risicodragend product. Bovendien is de rente door incidentele omstandigheden erg laag en hiervoor wordt geen correctie toegepast. Zo blijven we met een onbevredigend gevoel achter: verreweg de meeste pensioenfondsen draaien redelijk goed en beschikken over ruim voldoende middelen maar de rekenmethode dwingt hen tot verlagen van de rechten en aanspraken. De KNVG heeft daarom een persbericht uitgebracht waarin dit standpunt onder de aandacht wordt gebracht.

Zie hieronder de brief van de Minister en het persbericht van de KNVG in pdf. 
Reageer op dit item