Ontstaan

zaterdag 20 januari 2018
Thema's:  Over de KNVG

De KNVG is ontstaan uit een initiatief van enige organisaties van gepensioneerden, die zich zorgen maakten over de bedreigingen die zich voordoen sinds de financiële markten in de problemen zijn gekomen. In rapporten van de Commissie Goudszwaard en van Frijns c.s. werden vraagtekens geplaatst bij de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. In het verlengde daarvan werd door sociale partners een Pensioenakkoord overeengekomen, waar het kabinet en de Tweede Kamer zich van harte bij aansloten. Inmiddels waren op basis van de regels in de Pensioenwet en als gevolg van de financiële crisis de dekkingsgraden van pensioenfondsen in een duikvlucht terechtgekomen. Terwijl al jaren indexatie achterwege blijft, dreigden nu ook nominale kortingen voor miljoenen gepensioneerden in Nederland.

Daar komt nog bij dat de laatste jaren een versnelling is opgetreden op de trendmatige toename van de levensverwachting. Als gevolg van de verwerking van deze verwachtingen in de cijfers van de verplichtingen van pensioenfondsen is de dekkingsgraad ook structureel gedaald.

Het meest opvallende aan deze gebeurtenissen was dat de politiek er zo lauw op reageerde. Tegen de stroom in waren verreweg de meeste pensioenfondsen erin geslaagd hun vermogens nog te doen groeien, maar de contant gemaakte verplichtingen groeiden harder door de lage rente. Een lage rente is erg interessant voor de Minister van Financiën. Maar het werkt desastreus uit op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De consequentie hiervan is dat gepensioneerden er in hun inkomen en koopkracht op achteruitgaan, soms met meer dan 5%, doordat indexatie achterwege blijft.  Het koopkrachtverlies doet zich voor bij mensen met een pensioen op modaal niveau of daarboven. Dit wordt ogenschijnlijk gemakkelijk door politici geaccepteerd.

Een professionele belangenbehartiging, waarbij gepensioneerden aan tafel zitten en mee kunnen beslissen over wat er moet gebeuren met hun pensioenen, is een absolute noodzaak. Dat geeft het ontstaansrecht aan de KNVG. 
Reageer op dit item