Verslag 2e kwartaal 2017 van voorzitter Joep Schouten

dinsdag 4 juli 2017
Thema's:  Blog

Het tweede kwartaal stond voor de KNVG sterk in het licht van de voorgenomen pensioenstelsel herziening. De Sociaal Economische Raad heeft een advies in voorbereiding dat inmiddels behoorlijk is uitgelekt. Het komt neer op een hybride pensioenregeling met een beschikbare premie tijdens de opbouwfase in de vorm van individuele potjes met collectieve risicodeling op gebieden als, langleven- Uw potje raakt niet op als U langer leeft dan gedacht - en beleggingen - dat een hoger rendement oplevert dan individuele beleggingen. In de uitkeringsfase, dus na pensionering, wordt gewerkt met het uitkeringssysteem (DB/CDC) dat een nominale uitkering nastreeft. De KNVG heeft een aantal zorgen over dit SER advies. Allereerst is dit voorstel een éénpansmaaltijd die geen recht doet aan de verschillen tussen de pensioenfondsen en hun werkgevers en deelnemers. Beroepspensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen hebben verschillende achtergronden, culturen en doelstellingen. Iedereen in dezelfde maat schoenen dwingen geeft daar geen rekenschap van. Wij stellen dat meer pensioensystemen binnen het stelsel mogelijk moeten blijven en dat de sociale partners dat in hun eigen cao moeten kunnen beslissen. Het is verbazingwekkend dat VNO/MKB en FNV/CNV dit niet lijken te snappen. De afschaffing van de doorsneepremie, waartoe het nu demissionaire kabinet al vorig jaar besloot ten voordele van jongeren, is een hele dure operatie (60 – 100 miljard afhankelijk van de berekening). Die last mag niet uit de dekkingsgraad worden gefinancierd vinden wij want de gepensioneerden hebben gedurende hun arbeidzaam leven de juiste premie betaald. Verder hebben we samen met onder andere de NVOG een lijst met toetsingscriteria bij ondermeer de SER achtergelaten waaraan we het SER advies zullen toetsen. Dat advies is er echter nog niet omdat binnen de FNV tweestrijd is ontstaan of dit advies wel “verkocht” kan worden aan de achterban. Het SER rapport was eigenlijk bedoeld om op de formatietafel te deponeren. Ook die formatie laat op zich wachten. Dat is vooral voor de grote bedrijfstakpensioenfondsen zorgelijk. Zij zitten nog altijd aan te kijken tegen een dekkingsgraad onder het Vereist Eigen Vermogen. Als dat vijf jaar achtereen zo blijft dan moet er fors en definitief gekort worden. Een nieuw stelsel met een minder streng toetsingskader zou dat kunnen voorkomen maar de tijd begint te dringen.

Prinsjesdag nadert en “Financiën” heeft alweer een aantal voorstellen neergelegd die de belastinginkomsten van de Staat kunnen verhogen. Een al vaker gehoord voorstel is de fiscalisering van de AOW. Thans hoeft de gepensioneerde geen AOW-premie te betalen. Als de hele AOW uit de algemene middelen (belastingen) gaat worden voorzien, nu is dat overigens al 30%, kan de AOW premie worden afgeschaft en betaalt iedereen over het hele inkomen inkomstenbelasting, ook de gepensioneerde. Daarmee gaan de gepensioneerden vanaf een modaal inkomen een fors deel van hun AOW pensioen zelf betalen. Uiteraard verzetten we ons daartegen. Ook verzetten we ons tegen de snelle verhoging van de ingangsdatum AOW. Wij begrijpen dat de AOW betaalbaar moet blijven maar mensen moeten die verandering wel kunnen absorberen. Nu komen ze te vaak in de problemen omdat ze de AOW een tijdje zelf moeten zien te overbruggen als ze met pensioen gaan of moeten. Ook liggen er voorstellen van Financiën om de aftrekbaarheid van de pensioenpremie te beperken. Lager maximum pensioensalaris, naar bijvoorbeeld 60.000, en verlaging van de opbouwpercentages maken het bereiken van een goed pensioen, dat wil zeggen een pensioen dat in staat stelt het levenspatroon na pensionering te kunnen voortzetten, komt daarmee onder druk. Ook de BTW die pensioenfondsen moeten gaan betalen op hun uitvoering en die tientallen miljoenen bij een fonds kunnen bedragen komen ten laste van de deelnemer.

Op het gebied van de zorg zijn ook enkele belangrijke punten te memoreren. Er is stevig meegewerkt aan de afschaffing van de mantelzorgboete waarbij de brede ouderenorganisaties het voortouw hebben genomen en met succes. Ook is het convenant “beter oud” dat het leven van ouderen makkelijker en leuker maakt ondertekend.

In het afgelopen kwartaal heeft de KNVG de consequenties van al deze ontwikkelingen in kaart gebracht, geanalyseerd en met brieven, gesprekken, krantenartikelen en digitale media aan de orde gesteld bij politiek, sociale partners en publieke opinie. De communicatiecommissie heeft daarbij flink aan de websites en de vorm en toon van de communicatie getimmerd.

Op 31 mei heeft het bestuur een hele dag op “de hei” gezeten om los van de altijd volle bestuursagenda na te denken over de belangrijke beleidslijnen voor de toekomst. Belangrijke thema’s waren professionalisering en het zoeken naar intensivering van samenwerking met gelijkgestemde organisaties. De afgelopen maanden is goede vooruitgang geboekt met de verbetering van de samenwerking met de NVOG. Het reguliere overleg tussen de organisaties is geïntensiveerd met het aanschuiven van de beide voorzitters aan het overleg. Het bestuur wil verder gaan op de ingeslagen weg maar wil er wel voor waken dat de eigen identiteit te veel in gedrang komt of de daadkracht ondoelmatig geremd wordt. De zomer wordt benut om te onderzoeken of ook aan de kant van de NVOG een verdere toenadering op prijs wordt gesteld. Zoal bekend heeft de KNVG een associatie met de KBO Brabant, een regionale ouderenorganisatie met 130.000 leden. De linking pin werd verzorgd door hun voorzitter Frans Slangen. Slangen is in het voorjaar onverwacht opgestapt ten gevolge van ondermeer gezondheidsproblemen. Hoewel KBO-Brabant nadenkt over zijn strategie en daarna naar een nieuwe voorzitter gaat zoeken, hebben we na overleg overeenstemming gevonden in de voorlopige voortzetting van de associatie omdat zowel KBO-Brabant als wij daar veel waarde inzagen. Noud van Vught, een zeer ervaren bestuurder, zal Frans Slangen voorlopig in ons bestuur vervangen.

Minder voorspoedig verloopt de vervanging van onze eigen voorzitter. Inmiddels is een tiental op basis van de profielschets geselecteerde kandidaten benaderd. Geen van deze kandidaten heeft toegestemd. Op de heidag is geanalyseerd wat hiervan de oorzaak is. Het blijkt dat kandidaten de belasting van 2 á 3 dagen per week te groot vinden, dat zij het ontbreken van een stafmedewerker als een tekort ervaren of dat zij de geringe beloning voor het voorzitterschap niet in verhouding vinden staan tot inspanning of afbreukrisico. Het bestuur is zich bewust van het feit dat de huidige structuur van de KNVG met vier commissies en de intensivering van de samenwerking met andere organisaties de besturing heeft verzwaard. Verdere professionalisering heeft consequenties voor de organisaties en het bestuur zal aan de volgende Algemene Ledenvergadering voorstellen voor de invulling daarvan doen, zodat met de budgettaire gevolgen bij de nieuwe begrotingsvoorstellen rekening kan worden gehouden.  
Reageer op dit item